Udskiftning ved Fodby

Udskiftningen ved Fodby

Indtil midten af 1700-tallet var det
normalt at bøndernes gårde lå samlet i landsbyer. Markerne lå udenom og var delt op af små hegn eller diger som et puslespil rundt omkring landsbyen.

Ved de store landboreformer i slutningen af 1700-tallet blev det besluttet, at bønderne fik den jord de dyrkede på daværende tidspunkt. Samtidig blev jorden samlet omkring gårdene i en smal strimmel. Landskabet kom derved til at ligne en stjerne med landsbyen i centrum
og de yderste overdrev ude for enden - den såkaldte stjerneudskiftning.

Ved at opdele markerne i smalle jordlodder, sikrede man at både god og dårlig jord blev fordelt ligeligt mellem gårdene.
Det var tidligere godsejerne, der ejede jorden, og bønderne betalte så afgift i form af penge eller afgrøder.

I starten var mange skeptiske ved at den enkelte gård overtog ansvaret for dyrkningen, men efterhånden kunne flere se fordelen i at
blive selvejere og få mere jord. Udskiftningen af Fodby skete umiddelbart efter de store landboreformer ved stavnsbåndets ophævelse i 1788.

Kilde:
Udstykningen i Fodby,
dokumenter fra Fodbygård Gods 1790, Næstved Arkiv

Foto:
Venligst stillet til rådighed af NæstvedArkiverne